logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Irish Foreign Policy - Jej Excelencia Hilda Ó Riain - diskusia

Utorok, 29 Október 2019 11:25

Vo štvrtok 21.11.2019 o 17:00 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov.

Tentokrát v spolupráci s Veľvyslanectvom Írska na Slovensku sa tu uskutoční ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

 

Hosťom v diskusií bude:

Jej Excelencia Hilda Ó Riain - mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Írska v Slovenskej republike

 

Témy:

Irish Foreign Policy, Global Ireland, Irish EU membership, Brexit in Irish context, Irish-Slovak relations, IrishAid - development assistance, role of an Irish diplomat

 

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Veríme, že po vstupnej prednáške bude nasledovať zaujímavá diskusia!

 

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/1738686346262022/

 

10. Ples Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

Pozývame Vás na 10. Ples (slávnostný) Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 

Lístky si môžete rezervovať osobne na študijnom oddelení alebo e-mailom na info@vip-vs.sk. Do rezervácie napíšte, s kým máte záujem byť pri stole.

 

Termín:

08.02.2020 (sobota)

 

Miesto:

htl. Holiday Inn Bratislava (Bajkalská ul.)

 

Program:

Ďalšie informácie: 10. Ples Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

   

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021

Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské vysokoškolské štúdium v Bratislave sa uskutočnia

1. termín 25.03.2020 (streda)

2. termín 12.06.2020 (piatok)

3. termín 03.07.2020 (piatok)

4. termín 05.09.2020 (sobota)

Nestihli ste ani jeden z termínov? Nevadí, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk / 0917 234 560.

 

 

Študijný program

Forma štúdia *1

Stupeň

Titul absolventa

Dĺžka štúdia *2

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

P, K

bakalársky

Bc.

3

Medzinárodné a diplomatické štúdia

P, K

magisterský

Mgr.

2

pre podrobné informácie o študijnom programe kliknite na jeho názov (otvoria sa v novom okne)

*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch - rovnaká pre denné aj externé štúdium

 

 

Uchádzači o externú formu štúdia

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho motivačného pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného 1 prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

 

Uchádzači o dennú formu štúdia

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný 1 prehľad a motivačný pohovor. Pri prijímaní na bakalársky stupeň neberieme do úvahy priebeh štúdia na strednej škole, ani výsledky z absolvovanej maturity.

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

1. termín do 15.03.2020 (nedeľa)

2. termín do 24.05.2020 (nedeľa)

3. termín do 21.06.2020 (nedeľa)

4. termín do 03.09.2020 (štvrtok)

 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

 

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie / diplom - overená fotokópia), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

 

 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR platí sa pri prihlásení bankovým prevodom alebo vkladom na účet školy.
Pre absolventov Bc. stupňa na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha je poplatok za prijímacie pohovory na Mgr. stupeň stanovený na 10,- EUR.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

 

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk alebo na tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73.

 


1 základné poznatky z oblastí dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad o aktuálnom dianí doma i v zahraničí v rámci stredoškolskej problematiky.

 

Literatúra pre záujemcov o prezenčné (denné) štúdium:

akékoľvek prehľady stredoškolského učiva z oblastí "dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti" - napríklad:

Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995

Barát, P. a kol.: Občianska náuka, Náuka o spoločnosti (prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ), Bratislava, ENIGMA

Dubcová, A. a kol.: Geografia, Bratislava, ENIGMA

Vojčík, P. a kol.: Základy práva, Bratislava, ENIGMA

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, Bratislava, SPN 1997

   

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha:

 

27.03.2019 [PDF]

07.06.2019 [PDF]

04.07.2019 [PDF]

07.09.2019 [PDF]


Ak ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk


V priebehu niekoľkých dní po prijímacom konaní zašleme všetkým uchádzačom poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí, uspešným uchádzačom aj zmluvu o zabezpečení výuky a ostatné informácie.


Nestihli ste sa prihlásiť do predchádzajúceho kola? Nevadí...viac info na http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

 

K zápisu sa dostavte podľa priloženého Harmonogramu, ktorý nájdete v časti Rozvrhy a harmonogram.

 

   

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020 v prílohe (.PDF)

 

Harmonogram akademického roka 2018/2019 v prílohe (.PDF)

 

Harmonogram zápisu pre a.r. 2019/2020

 

10.9.2019 (utorok) – prezenčná forma

1. roč. Bc.       MVD PS (denné štúdium)        09:00   učebňa 1

2. roč. Bc.       MVD PS (denné štúdium)        12:00   učebňa 2

 

11.9.2019 (streda) – prezenčná forma

3. roč. Bc.        MVD PS (denné štúdium)        09:00   učebňa 1

1. roč. Mgr.     MDŠ PS (denné štúdium)        11:00   učebňa 2

2. roč. Mgr.   MDŠ PS (denné štúdium)   13:00 učebňa 1

 

13.9.2019 (piatok) – kombinovaná forma

1. roč. Bc.       MVD KS (externé štúdium)     13:00   učebňa 3

1. roč. Bc.       VSSV KS (externé štúdium)    13:00   učebňa 3

1. roč. Mgr.     MDŠ KS (externé štúdium)     15:00   učebňa 2

1. roč. Mgr.     EŠVS KS (externé štúdium)    15:00   učebňa 2

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

-         Občiansky preukaz

-         1x fotografiu na index (formát 3,5 x 4,5cm)

-         1x podpísanú Zmluvu o výučbe spolu s dokladom o úhrade školného
(ak ste ju neposlali vopred poštou)

-         Písacie potreby a lepidlo

-         Prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

Zápis študentov do 2.-3. ročníka kombinovanej formy štúdia

2. Bc. MVD KS          20.9.2019        12:00   učebňa 5

3. Bc. MVD KS          20.9.2019        12:30   učebňa 3

2. Mgr. MDŠ KS        21.9.2019        09:00   učebňa 4

 

Seminár Praha 2019/2020

 

Termín na nahlásenie rezervácie využitia služieb na Seminár Praha (ubytovania a doprava) do 30.09.2019.

 

14.11.-16.11.2019      1. a 2. roč. mgr. stupeň štúdia – prezenčná i kombinovaná forma štúdia

30.01.-01.02.2020      1. a 2. roč. bc. stupeň štúdia – kombinovaná forma štúdia

27.02.-29.02.2020      1.- 2.-3. roč. bc. stupeň štúdia – prezenčná forma štúdia

+ 3. roč. bc. stupeň štúdia - kombinovaná forma

 

Termíny sústredení na výučbu pre kombinovanú (externú) formu

štúdia v zimnom semestri a.r. 2019/2020

 

1.roč. bc. KS

20.09.-21.09.2019

04.10.-05.10.2019

18.10.-19.10.2019

08.11.-09.11.2019

22.11.-23.11.2019

06.12.-07.12.2019

 

2.roč. bc. KS

20.09.-21.09.2019

04.10.-05.10.2019

18.10.-19.10.2019

08.11.-09.11.2019

22.11.-23.11.2019

06.12.-07.12.2019

 

3.roč. bc. KS

20.09.-21.9.2019

18.10.-19.10.2019

22.11.-23.11.2019

 

1.roč. mgr. KS

21.09.2019

04.10.-05.10.2019

19.10.2019

08.11.-9.11.2019

14.11.-16.11.2019 Seminár Praha

23.11.2019

06.12.-7.12.2019

 

2.roč. mgr. KS

21.09.2019 – zápis k štúdiu

04.10.-5.10.2019

08.11.-9.11.2019

14.11.-16.11.2019 Seminár Praha

06.12.-7.12.2019

 

 

*  Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

**  Rozvrhy budú zverejnené na zápise

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali


Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.

   

Úradné hodiny júl-august

Pondelok, 01 Júl 2019 09:00

Úradné hodiny študijného oddelenia počas letných prázdnin

 

Oznamujeme Vám,

že počas letných mesiacov júl a august 2019 bude študijné oddelenie otvorené nasledovne:

 

utorok - piatok v čase 10:00 - 14:00

 

Knižnica bude počas letných mesiacov zatvorená z dôvodu revízie fondu.

 

V prípade, že ste ešte nevrátili do knižnice zapožičané tituly, urobte tak obratom na študijnom oddelení.

 

V prípade akýchkoľvek otázok/požiadaviek nás kontaktujte na info@vip-vs.sk.

   

Transnational Project Meeting in Bratislava

Utorok, 25 Jún 2019 09:56

During the days of 21.6. and 22.6.2019 took place another Transnational Project Meeting. The organizer of the meeting was Klub Absolventov which acts along VŠMVV Prague – Educational and Consulting Institute in Bratislava. Under the leadership of the club there is a hockey team in European University Hockey League (EUHL) called Diplomats Pressburg.

 

Transnational Project Meeting lectures part took place in the premises of VŠMVV Prague – Educational and Consulting Institute in Bratislava. Guests were staying in a hotel Bratislava situated in the wider centrum of Bratislava city.

 

The meeting was held under the support of EU Erasmus+ project, whose intention is to develop the dual career opportunities in Europe. Participants of the meeting were representatives from Slovakia, Czech republic, Poland, Sweden and Estonia. Most of the representatives are people from hockey teams who are members of European University Hockey Association (EUHA).

 

 

Ďalšie informácie: Transnational Project Meeting in Bratislava

   

Témy záverečných prác

Utorok, 09 Apríl 2019 08:00

 

Informácia pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia:

Vážení študenti,
dňa 02.05.2019 o 12:00 bude spustený systém rezervácie tém záverečných prác pre a. r. 2018/2019. Rezervačný systém bude otvorený do 31.05.2019 do 12:00. Po tomto termíne už nebude možné si rezervovať témy.

 

Každú tému si môže zarezervovať iba jeden študent.


Po zarezervovaní témy na záverečnú prácu je potrebné vypísať a osobne doručiť na študijné oddelenie tlačivo "Oficiálna téma DP/BP" (stiahnete tu - DP, BP) do 14.6.2019. Splnenie  tejto povinnosti je  súčasťou podmienok pre získanie  zápočtu z predmetu Seminár k DP1/BP1.


Rezervácia tém je záväzná, nie je možné ju zmeniť!


Je potrebné, aby ste pri záverečnej práci správne vybrali typ práce - študenti Mgr. štúdia si vyberajú z diplomových prác, študenti Bc. štúdia si vyberajú z bakalárskych prác!


Registračný systém a zoznam tém záverečných 2019/2020 prác nájdete

TU - práce sa dajú rezervovať od 02.05.2019 12:00. (Ak sa neobjaví stĺpec s možnosťou rezervácie, po otvorení stránky so zoznamom tém dajte po 12:00 REFRESH - stlačte F5).

 

***

Po kliknutí na link rezervačného sytému sa Vám zobrazí tabuľka so zoznamom tém. V prípade, že chcete tému rezervovať, kliknite na "Rezervuj"....(táto položka bude zobrazená len v termíne 02.05.2019 12:00 - 31.05.2019 12:00). Následne Vás systém vyzve na zadanie rodného čísla (aj s /) a osobného Moggis čísla. Ak všetko prebehne v poriadku, Vaša práca bude zarezervovaná - o čom Vás bude rezervačný systém informovať....

 

Podrobné informácie k písaniu prác dostanete na seminári k BP a DP.

   

Súčasné trendy v riadení podnikov & Informácie o MBA programe

Štvrtok, 21 Marec 2019 12:11

Vo štvrtok 11.04.2019 o 17:30 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov.

Tentokrát v spolupráci s Central European Education Institute s.r.o. sa tu uskutoční ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov a manažmentu.

Hosťom v diskusií bude:
doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

Téma:
Súčasné trendy v riadení podnikov
Informácie o možnostiach štúdia programu MBA


Ak máte záujem vypočuť si zaujímavú tému a podiskutovať, potešíme sa Vašej účasti.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o programe MBA, určite príďte a pozvite aj priateľov a kolegov.


Ďalšie informácie: Súčasné trendy v riadení podnikov & Informácie o MBA programe

   

Viac článkov...


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk
Central European Education Institute