logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

VOJENSKÉ A NEVOJENSKÉ HROZBY SÚČASNEJ EURÓPSKEJ ÚNIE

Pozývame Vás na

 

medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom

 

VOJENSKÉ A NEVOJENSKÉ HROZBY SÚČASNEJ EURÓPSKEJ ÚNIE

pod záštitou

prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc.

Konferencia sa uskutoční 28.10.2016 (piatok) od 09:00

v sídle organizátora - Bárdošova 33, Bratislava.

 

Program konferencie:

09:00-09:10    zahájenie

09:10-09:30    Mgr. František Kašický: Vznik  Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v kontexte aktuálnych bezpečnostných hrozieb.

09:30-09:45    diskusia

09:45-10:05    doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH: Návody na vytvorenie akčných plánov pre implementáciu verejno-zdravotníckej odozvy a posilnenie zdravotných systémov v súvislosti s migračným tlakom v EÚ. Výstupy projektu SH-CAPAC.

10:05-10:20    diskusia

10:20-10:40    doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.: USA a NATO ako hrozby pre EÚ.

10:40-10:55    diskusia

10:55-11:10    prestávka

11:10-11:30    PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.: Prostriedky boja proti vojenským a nevojenským hrozbám.

11:30-11:45    diskusia

11:45-12:05    JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.: Asymetria v novodobých konfliktoch.

12:05-12:20    diskusia

12:20-12:30    ukončenie konferencie

 

 

Účastnícky poplatok:

0,- EUR - aktívni účastníci s výstupom na konferencii a s príspevkom v zborníku

10,- EUR - pasívni účastníci s príspevkom v zborníku

Poplatok zahŕňa publikovanie príspevku v zborníku, zborník.

 

Výstup konferencie:

recenzovaný zborník konferenčných príspevkov – slovenské a české ISBN

 

Rokovacie jazyky:

slovenský jazyk a český jazyk

 

Termíny:

  • · zaslanie prihlášky do 20. októbra 2016
  • · zaslanie abstraktu príspevku e-mailom na konferencia@vip-vs.sk do 20. októbra 2016
  • · zaslanie príspevku e-mailom na konferencia@vip-vs.sk do 13. novembra 2016

 

Bližšie organizačné pokyny, harmonogram prednášok a pokyny k úhrade účastníckeho poplatku budú zaslané jednotlivým účastníkom.


Náležitosti a štruktúra príspevku

 

  • názov príspevku
  • meno autora/autorov, pracovisko autora/autorov,  tituly, hodnosti,  kontakt: e-mail
  • kľúčové slová : 4 – 7 kľúčových slov v anglickom jazyku a v jazyku v ktorom je

príspevok napísaný

  • abstrakt v anglickom jazyku, s anglickým názvom príspevku (cca 700 znakov)
  • vlastný text
  • zoznam použitej literatúry podľa platných štandardov

 

Za jazykovú kultúru  príspevku zodpovedajú autori.

 

Písmo: Times New Roman, veľkosť písma: 12 bodov

Riadkovanie: 1,5

Zarovnanie textu: do bloku

Celý text spracovať v MS WORD 6.0 a vyššie.

Vzhľad stránky: 2,5 cm (okraje - horný, dolný, vľavo a vpravo) a 1,25 cm (záhlavie a päta).

Strany nečíslovať.

Skratky pri prvom použití riadne vysvetliť celým textom a nepoužívať ich v nadpisoch statí, v nadpisoch tabuliek a grafov.

Rozlišujte písmeno veľké O a číslicu 0, malé písmeno l a číslicu 1.

Tabuľky:

Označenie tabuľky: Tabuľka 1 Názov tabuľky (pod tabuľkou).

V tabuľkách nepoužívať: štýly a vertikálnu orientáciu textu.

 

Záznam plnej bibliografickej citácie v poznámke pod čiarou – kniha:

ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Stručné dějiny diplomacie.  Praha: C.H. Beck, 2002, s. 95. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-717-9309-4.

 

Záznam skrátenej bibliografickej citácie v poznámke pod čiarou - kniha :

ADAMOVÁ, Karolína a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Stručné dějiny diplomacie, s. 95.

Grafické objekty:

Označenie grafického objektu: Obrázok 1 názov obrázku (pod obrázkom).

 

Texty posielajte na adresu: konferencia@vip-vs.sk v stanovených termínoch.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk