logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Oskar Krejčí

prof., PhDr., CSc.

 

vedenie@vip-vs.sk

 

 

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

V roku 1974 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Kandidátsku prácu v odbore filozofia obhájil v roku 1975. V roku 1998 bol na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici habilitovaný za docenta, a v roku 2001 vymenovaný za profesora v odbore medzinárodné vzťahy.

V rokoch 1974-1978 pôsobil ako vedecký pracovník a neskôr vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Neskôr absolvoval vedecko-výskumné pobyty na Georgetown University, Columbia University a Virginia University (USA), ako aj na Filozofickom ústave Akadémie vied v Moskve (Rusko).

Od roku 1989 do 1993 bol poradcom dvoch predsedov československej federálnej vlády. V rokoch 1993-1998 pracoval ako editor a šéfredaktor odborného nakladateľstva Victoria Publishing. Je prorektorom Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, spolupracovníkom Politologického ústavu Slovenskej akadémie vied a redaktorom odborného časopisu Ekonom.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na medzinárodné vzťahy, pričom sa špecializuje najmä na geopolitiku strednej Európy, volebné systémy a zahraničnú politiku USA.

Je autorom vyše pätnástich vedeckých monografií (z toho dve boli vydané v USA) a stoviek odborných štúdií a článkov, ktoré boli publikované v domácich i zahraničných odborných periodikách.

Vybraná publikačná činnosť

aktuálne príspevky prof. Krejčího nájdete v sekcií Články, príspevky, blogy

knihy prof. Krejčího nájdete v sekcií Publikácie - knihy

 

Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-056-0

Válka. Druhé, upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-063-8

Геополитика Центральной Европы. Взгляд из Праги и Братиславы. Москва – Пpaгa: Научная книга (ISBN 978-5-91393-048-4), Ottovo nakladatelství (ISBN 978-80-7451-015-1), 2010. 424 s.

Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. Čtvrté, doplněné vydání. Praha: Professional Publishing, 2010. 400 s. ISBN 978-80-7431-018-8

Mezinárodní politika. 4. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2010. 752 s. ISBN 978-80-86929-60-6

Zahraniční politika USA. Praha: Professional Publishing, 2009. 437 s. ISBN 978-80-86946-68-9

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Georgetown University (USA) 
Columbia University (USA) 
Virginia University (USA) 
Filozofický ústav Akadémie vied v Moskve (Rusko)

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Ruský jazyk
Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg - profesor

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk